Hæstaréttardómar_hlið.jpg

Eignaréttur og fasteignakaup

Lögmenn LOGOS aðstoða umbjóðendur sína við hvers kyns mál er varða fasteignir og jarðir og sjá um nauðsynlega hagsmunagæslu. Lögmenn LOGOS sérhæfa sig sérstaklega í málum er varða galla á fasteignum, en veita einnig ráðgjöf um viðskipti með fasteignir. 

Þá veita sérfræðingar LOGOS ráðgjöf um skipulag, fjármögnun, leigusamninga og hvað eina annað er varðar fasteignaþróunarverkefni.

Nánari upplýsingar

ESB/EES

Hjá LOGOS starfa sérfræðingar á ólíkum sviðum Evrópuréttar, sem hafa m.a. lokið framhaldsnámi við suma af bestu háskólum Evrópu, starfað hjá stofnunum EB og EFTA og starfað á sviði Evrópuréttar um árabil. LOGOS hefur veitt bæði innlendum og alþjóðlegum aðilum ráðgjöf og gætt hagsmuna þeirra fyrir ESA, framkvæmdastjórn EB, EFTA-dómstólnum og dómstólum EB.

Nánari upplýsingar

félagaréttur og fyrirtækjaráðgjöf

Hjá LOGOS starfa sérfræðingar á öllum sviðum hefðbundins félagaréttar, sem og sérfræðingar á sviðum verðbréfaviðskipta, lánasamninga, bankalögfræði og kauphallarréttar. Helstu verkefni stofunnar á þessum sviðum eru að veita alhliða ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja, stofnun, fjármögnun og samruna fyrirtækja, bæði hérlendis og erlendis. 

Nánari upplýsingar

Fjárhagsleg endurskipulagning

LOGOS hefur náð framúrskarandi árangri í ráðgjöf við stóra og smáa aðila í greiðsluvanda, s.s. eignarhaldsfélög, skipafélög, lyfjasamsteypur og lífeyrissjóði. Sérfræðiþekking, stærð og sveigjanleiki LOGOS tryggir að hæfilegur fjöldi starfsmanna getur sinnt því verkefni sem liggur fyrir hverju sinni, innan þess tíma sem nauðsyn krefur.

Nánari upplýsingar

Fjármálaþjónusta og regluverk

LOGOS hefur á að skipa kraftmiklu og reyndu liði lögmanna með fjölbreytta reynslu á sviði banka- og fjármálaviðskipta. Orðspor LOGOS á þessu sviði hefur borist víða eins og umfjöllun erlendra sérfræðirita staðfestir, en Chambers and Partners og Legal500 ber saman um að LOGOS sé í fremsta flokki lögmannsstofa hérlendis í þessum málaflokki. 

Nánari upplýsingar

Fjármögnun fyrirtækja og fjármagnsmarkaðir

Hjá LOGOS starfa margir af helstu sérfræðingum landsins á sviði verðbréfamarkaðsréttar. LOGOS hefur óviðjafnanlega innsýn á sviði fjármögnunar fyrirtækja og fær fyrstu einkunn hjá alþjóðlegum matsfyrirtækjum á þessu sviði, s.s. hjá Chambers and Partners, IFLR1000 og Legal500.

Nánari upplýsingar

flug-, sjó- og flutningaréttur

LOGOS veitir flugfélögum, leigusölum flugvéla, fyrirtækjum í flugvélaviðskiptum og bönkum ráðgjöf um hvers konar samningsgerð tengda flugvélum, þ. á m. gerð kaup-, leigu- og veðsamninga um flugvélar. Þá hefur sjó- og flutningaréttarteymi LOGOS í gegnum árin aðstoðað innlend sem erlend flutnings- og útgerðarfyrirtæki, sem og P&I klúbba, tryggingarfélög og einstaklinga, við mál sem tengjast siglingum og flutningum.

Nánari upplýsingar

Hugverkaréttur og upplýsingatækni

Hugverkaréttur, fjarskipti og upplýsingatækni er á meðal sterkustu starfssviða LOGOS auk þess að vera það svið lögfræðinnar sem hefur verið í hvað mestum vexti að undanförnu. Sérfræðingar stofunnar hafa umfangsmikla reynslu og menntun á þessu sviði, sem nýtist viðskiptavinum með ólíkar þarfir.

Nánari upplýsingar

Lyfja- og líftækniiðnaður

LOGOS hefur veitt ráðgjöf við stofnun fyrirtækja og stofnun útibúa alþjóðlegra stórfyrirtækja hér á landi. Hefur sú ráðgjöf snúið bæði að samningsgerð, leyfisveitingum og hagsmunagæslu fyrir stjórnvöldum og dómstólum.

Nánari upplýsingar

Málflutningur og gerðardómstólar

Lögmenn LOGOS hafa víðtæka reynslu af rekstri mála á öllum helstu starfssviðum stofunnar, s.s. á sviði félagaréttar, skattaréttar, samkeppnisréttar, vátryggingaréttar, vinnuréttar og flutningaréttar.

Nánari upplýsingar

Orkulöggjöf

LOGOS býr yfir rúmlega aldarlangri reynslu af íslensku lagaumhverfi og hefur teymið okkar bæði viðamikla þekkingu og víðtæka reynslu af íslenskri orkulöggjöf. Meðal helstu eigenda á þessu sviði eru Árni Vilhjálmsson og Ólafur Arinbjörn Sigurðsson, sem báðir hafa mikla færni á þessu sviði og hafa tekist á við fjölmörg verkefni í tengslum við orkulöggjöf.

Nánari upplýsingar

Samkeppnisréttur

LOGOS hefur haft umsjón með fjölda mála sem eru til meðferðar hjá samkeppnisyfirvöldum, svo sem vegna meintrar misnotkunar á markaðsráðandi stöðu fyrirtækja og meints samráðs. Þá tekur LOGOS að sér samrunatilkynningar og hvers konar hagsmunagæslu tengda samruna fyrirtækja, hérlendis og erlendis.

Nánari upplýsingar

Samrunar og yfirtökur

Við vinnum náið með viðskiptavinum okkar og tökum fullan þátt í áætlanagerð allt frá fyrstu hugleiðingum þar til samruni eða yfirtaka er í höfn. Af lögmönnum LOGOS fer það orð að þeir skari fram úr við gerð áreiðanleikakannana og fjármögnunarsamninga og við alla tilboðs- og samningagerð.

Nánari upplýsingar

Skattaréttur

Sérfræðingar LOGOS veita ráðgjöf bæði um íslenskt skattaumhverfi og alþjóðlegan skattarétt og skattalegt skipulag alþjóðlegra fyrirtækja. Þá veita lögmenn LOGOS aðstoð í samskiptum við skattyfirvöld varðandi túlkun laga og alþjóðlegra samninga og sjá um kærur skattamála á stjórnsýslustigi og málflutning fyrir dómstólum.

Nánari upplýsingar

Stjórnsýsluréttur og skipulagsmál

Frá stofnun stofunnar árið 1907 hefur LOGOS tekið að sér gerð stjórnsýslukæra á öllum sviðum stjórnsýslunnar, þar með talið skipulagsyfirvalda, og séð um alls kyns samskipti við stjórnvöld. Við veitum álit um réttarstöðu einstaklinga og lögaðila samkvæmt stjórnsýslulögum og erum bæði opinberum stofnunum og einkaaðilum til ráðgjafar um stjórnsýslu- og skipulagsmál.

Nánari upplýsingar

Vátrygginga- og skaðabótaréttur

Reynsla og sérfræðiþekking lögmanna LOGOS á þessu sviði nær til allra þátta réttarsviðsins, hvort sem um er að ræða heimtu slysabóta fyrir einstaklinga eða tryggingavernd stórfyrirtækja. 

Nánari upplýsingar

Verktakaréttur, eignaréttur og fasteignakaup

LOGOS hefur í áraraðir verið leiðandi lögmannsstofa á Íslandi á sviði verktakaréttar.

Við höfum ráðlagt bæði verktökum og verkkaupum um samningagerð og úrlausn deilumála og höfum víðtæka reynslu í ráðgjöf um val á útboðsaðferðum og öðrum leiðum til að koma á fót verk-, þjónustu- eða vörukaupasamningum. Einnig höfum við reynslu við val á bjóðendum, gerð útboðsskilmála og í gerð kæra til kærunefndar útboðsmála og andmæla við slíkum kærum.

Nánari upplýsingar

Vinnuréttur

Um árabil hafa vinnuveitendur og ýmis samtök atvinnurekenda leitað eftir ráðgjöf LOGOS á öllum sviðum vinnuréttar. LOGOS hefur mikla reynslu af því að aðstoða atvinnurekendur við gerð kjarasamninga og ráðningarsamninga og koma fram fyrir hönd vinnuveitenda í deilum við launþega og samtök þeirra, svo sem varðandi samkeppnis- og trúnaðarákvæði í ráðningarsamningum.

Nánari upplýsingar